Ha 15 másodpercen belül nem töltődik be az oldal, frissíts a böngésződ gombjával.

Nem találja, amit keresett?

Kollégáink szívesen segítenek Önnek.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az ViDaNet Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) az előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

Szolgáltató elkötelezi magát az előfizetők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljeskörűen eleget téve járul hozzá az előfizetők számára garantált biztonságos internetezési lehetőségek megteremtéséhez.

 1. Adatkezelési elvek1. Személyes adat csak abban az esetben kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

2. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához mindenkor a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

 1. Adatkezelésből kizárt adatok 1. A Szolgáltató nem kezel különleges személyes adatot, bűnügyi személyes adatot, biometrikus adatot, genetikai vagy egészségügyi adatot, nem figyeli és nem kezeli az előfizető telefonos, televíziós, internetes adatforgalmának tartalmát.

 2. Szolgáltató olyan adatot, amely nem az érintettől közvetlenül szerzett be, nem kezel, nem tárol, nem gyűjt és nem törekszik arra, hogy előfizetői adatot az előfizetőn kívül bármely harmadik személytől szerezzen meg. Nem vonatkozik e korlátozás a 2003. évi C. tv. 158. § (1)-(3) bekezdésében foglalt esetkörre (díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése érdekében hírközlési szolgáltatók által jogszerűen átadható adatok köre és az adatátadás feltételei) és a telefonos számhordozással kapcsolatos eljárás során harmadik személy (társszolgáltató) által szolgáltatott előfizetői adatokra.

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés hozzájáruláshoz kötöttsége:

 1. Szolgáltató minden adatot kizárólag az előfizető hozzájárulása alapján kezel. Szolgáltató jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulást az előfizetői szerződés megkötése feltételéül szabni, ha a hozzájárulás megtagadása olyan adatokra vonatkozik, amelyek az előfizetői szerződés megkötésével, teljesítésével összefüggő, e körben nem nélkülözhetően kezelendő adatok, vagy amely adatokat a Szolgáltató jogszabályi előírások szerint köteles kezelni.

 2. Szolgáltató tájékoztatja előfizetőt, hogy szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelendő adatok kezelése és adatfeldolgozónak való továbbítása az előfizetői szerződés nem nélkülözhető feltétele, az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiánya (a hozzájárulás megtagadása, vagy a hozzájárulás visszavonása) az előfizetői szerződés megkötésének megtagadásához, vagy az előfizetői jogviszony megszüntetéséhez vezethet. Ezen adatok kezeléséhez az előfizető az előfizetői szerződés megkötésével járul hozzá.

  1. Ezek az adatok a következők (Eht. 118 §, 154. § 157. §) :

 • előfizető neve, természetes azonosító adatai, lakcíme, levelezési, számlázási címe,

 • előfizető legalább egy elérhetőségi telefonszáma, elektronikus levélcíme

 • előfizetői hozzáférési pont földrajzi helye

 • előfizetői szerződés egyedi azonosítója

 • előfizetői állomás száma, egyéb azonosítója, típusa

 • az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma;

 • a hívó és a hívott előfizetői számok;

 • a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, mobil rádiótelefon szolgáltatásnál a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók;

 • a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma;

 • előfizető által igénybe vett szolgáltatások, termékek, ezek létesítési és teljesítési adatai, a szerződés tartalmának változásai, szerződésmódosítások adatai,

 • az előfizetői szerződés tartama, kezdete, lejárata, meghosszabbítása adatai, a hűségidőre vonatkozó adatok,

 • a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;(aktuális, havi díjak, számlázott forgalmi díjak, díjkeret) fizetési státusz adatok (normál, felszólított, korlátozott, felmondással érintett)

 • tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei;

 • telefon szolgáltatás esetén az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok;

 • az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott - így különösen a tulajdonosa által letiltott - előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok.

 • készülék értékesítéssel kapcsolatos adatok, a készülék meghatározása, ára, részletfizetési és az ellenérték fizetésére vonatkozó adatok, a készülék átadásával, szállításával kapcsolatos adatok, ideértve a készülék átvevőjének adatait is (ha az nem azonos az előfizetővel)

  1. Az itt felsorolt adatokat Szolgáltató az előfizetői szerződésből folyó jogok és kötelezettségek törvényes elévülési idejének végéig kezeli, tárolja, archiválja. 1. Szolgáltató a 2003. évi C. tv. 129. § 138. és 154-158.§, a 2/2015 (III.30.), a 13/2011 (XII.27.) NMHH R. a 2/2012 (I.24.) NMHH r. rendelkezései alapján köteles figyelemmel kísérni az előfizetővel való kapcsolattartás adatait és ezen adatokat köteles a jogszabályokban foglalt határidőkig megőrizni. Ezen jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében az alább meghatározott adatköröket a szolgáltató kezeli és archiválja, egyes esetekben adatkezelőnek továbbítja. Ezen adatkezelés jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében történik, ahhoz nem nélkülözhető, ezért az adatkezeléshez való előfizetői hozzájárulás hiánya vagy visszavonása az előfizetői szerződés teljesítését lehetetlenítő körülmény. Ezen adatkezeléshez az előfizető az előfizetői szerződés megkötésével járul hozzá.  1. Ezen adatok köre a következő:

 • előfizetői ügyfélszolgálaton történő panaszbejelentése, ennek ideje, a panaszt felvevő Szolgáltatói alkalmazott neve, a bejelentés tartalma, az ügyfélszolgálati beszélgetés hangfelvégtele

 • előfizető telefonos kapcsolatfelvétele az ügyfélszolgálattal, ezen telefonbeszélgetés ideje, időtartama, a beszélgetés hangfelvétele, az élőhangos kapcsolat és a hívásfogadás közötti időtartam,

 • a Szolgáltató és az előfizető között történő online (elektronikus) kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel módja (elektronikus levél, vagy honlapon keresztül történő kapcsolat), a kapcsolatfelvétel időpontja, előfizető elektronikus levélcíme, telefonszáma, a levelezés tartalma, a szolgáltató által kiküldött hírlevelek tartalma,

 • a Szolgáltató és az előfizető közötti papíralapú kapcsolat esetén a kimenő és beérkező levelek tartalma, ezek szkennelt formátuma, az irat kelte és kiküldésének, vagy beérkezésének dátuma, az irathoz kapcsolódó előzményi nem papíralapú kapcsolat adatai,

 • bármely úton tett előfizetői hibabejelentés esetén a hibabejelentés időpontja, a bejelentés tartalma, telefonos, vagy ügyfélszolgálati bejelentés esetén a kapcsolódó hangfájl, a hibaelhárítási munkalap adatai, a hibabehatárolási és hibajavítási tevékenység adatai, a hibajavítási tevékenység lezárásának adatai;

 • számhordozási eljárás esetén a III. 2.1. pontban felsorolt adatokon kívül a számhordozás kezdeményezésének adatai, telefonos és ügyfélszolgálati bejelentés esetén a kapcsolódó hangfájlok, a társszolgáltató által az előfizetői számhordozási igénnyel kapcsolatban Szolgáltatónak átadott adatok.

 • előfizetői díjreklamáció esetén az előfizető azonosító adatai (Eht. 129. § a-f, és 157. § (2) bek), a díjreklamáció tárgya, bejelentés időpontja, a bejelentés hangfájlja, ha a bejelentés ügyfélszolgálaton, vagy telefonos történik, a díjreklamáció tárgyában tett szolgáltatói intézkedések, a kivizsgálás eredménye, az előfizető értesítése,

 • az előfizető és a szolgáltató közötti értesítések, felszólítások adatai, SMS, e.mail levelezés, papíralapú értesítések elektronikusan archivált formái.

  1. Az itt felsorolt adatokat Szolgáltató az előfizetői szerződés megszűnését követő három évig kezeli, archiválja, ezt követően automatikusan anonimizálja. 1. Szolgáltató tájékoztatja előfizetőt, hogy a 2. és 3. pont szerinti adatok azon része tekintetében, amelyet az egyedi előfizetői szerződés, annak módosításai papíralapú adathordozón rögzít (írásos előfizetői szerződés) előfizető a papíralapú adathordozót érintő adattörlést, adathelyesbítést nem kérhet, az ilyen adat kezelése ellen jogszerűen nem tiltakozhat, az adatkezelési időtartamok lejártáig.

 2. Szolgáltató egyes előfizetői adatokat az előfizető jobb kiszolgálásának, személyre szabott szolgáltatások és ajánlatok kialakítása céljából, vagy az előfizető elérhetőségének, könnyebb azonosításának céljából kezeli, rendszerezi, és automatikus feldolgozásnak veti alá. (fogyasztói szokás profil alkotása – a továbbiakban: fogyasztói profil) A fogyasztói profil megalkotásához Szolgáltató mindenek előtt azon adatokat használja föl, amelyek kezeléséhez a jelen tájékoztató 2.1. és 3.1. pontjai szerint részletezett adatcsoportok tekintetében hozzájárulását megadta. Szolgáltató azonban a fogyasztói profil alkotásához további adatok kezeléséhez is hozzájárulást kérhet. Az ilyen (2.1 és 3.1. pontban nem körülírt) adatkörök, adatok kifejezett hozzájárulás hiányában nem kezelhetők, a hozzájárulást az előfizetői szerződés létrejöttekor, vagy módosításakor lehet megadni és bármikor, az előfizetői szerződés megkötésére, módosítására, vagy megszüntetésére a Szolgáltató által rendszeresített bármilyen formában, elérési úton (telefon, e.mail, ügyfélszolgálati szóbeli közlés, papíralapú nyilatkozat) visszavonhatók. Ezen adatkör kezelése az előfizetői szerződés teljesítésének nem feltétele, az adatkezelési hozzájárulás hiánya nem eredményezi a szerződéskötés megtagadását, vagy a szerződés megszűnését.

  1. Ez az adatok köre a következő:

 • előfizető bármely elérési úton adott véleménye a Szolgáltató eljárásáról, szolgáltatásáról,

 • előfizető és a Szolgáltató közötti, előfizető által kezdeményezett kapcsolatfelvételek intenzitása, a Szolgáltató által kezdeményezett kapcsolatfelvételek adatai és az előfizető erre adott reakciói;

 • előfizető részére nyújtott kedvezmények és akciók (ajándékok, díjkedvezmények) igénybe vétele, ezek logisztikai adatai, az ajándék megnevezése, értéke, szállítási és átvételi adatai, az átvevő neve és elérhetősége, ha az átvevő és az előfizető személye nem azonos

 • előfizetőhöz kapcsolatos piackutatási és vevő-elégedettség mérési adatok, ilyen tárgyú szolgáltatói megkeresések és az arra adott válaszok,

 • előfizető facebook profiljának elérhetősége, profilnévvel és URL-lel

 • előfizető által a Szolgáltató facebook profiljára írt közlések, kommentek.

  1. Ezen adatokat Szolgáltató az előfizetői szerződés megszűnése napjáig, avagy az előfizető adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ezt követően megsemmisíti.

  2. A fogyasztói profil képzéséhez Szolgáltató az előfizető kifejezett hozzájárulását kéri, ennek hiányában a fogyasztói profil kialakítását, az ehhez szükséges automatikus adatkezelést Szolgáltató nem folytatja. Szolgáltató a jelen tájékoztató útján tájékoztatja előfizetőt arról is, hogy amennyiben előfizető a fogyasztói profil automatikus adatkezeléséhez nem járult hozzá, előfizető ezzel kizárhatja magát kedvezményes, akciós szerződési feltételek, avagy az előfizető személyére szabott ajánlatok közléséből, kedvezményes szolgáltatási szerződéses feltételekből. 1. Szolgáltató az előfizetőt érintően profilalkotást nem végez. Szolgáltató tájékoztatja előfizetőt, hogy a 2-4. pontokban felsorolt kezelt adatok köre alkalmas arra, hogy azokból a Szolgáltató az előfizető hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói szokásait felmérje és ennek alapján az előfizetőt egyedi, az előfizető fogyasztói szokásait figyelembe vevő ajánlattal keresse meg. Ehhez az előfizető kifejezett hozzájárulása szükséges, amelyet előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor adhat meg és az előfizetői szerződés megkötésére, módosítására, vagy megszüntetésére a Szolgáltató által rendszeresített bármilyen formában, elérési úton (telefon, e.mail, ügyfélszolgálati szóbeli közlés, papíralapú nyilatkozat) visszavonhat. Ezen adatokat Szolgáltató az előfizetői szerződés megszűnése napjáig, avagy az előfizető adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ezt követően megsemmisíti.

 2. Szolgáltató kifejezett előfizetői nyilatkozat hiányában is úgy tekinti, hogy az előfizető az adatkezelési hozzájárulását visszavonta, ha az előfizetői szerződés bármely okból megszűnik. Ez esetben Szolgáltató csak a III. 2. és III. 3. pontban körülírt adatokat, az ott meghatározott időtartamig kezeli.

 3. Az adatkezeléshez adott előfizetői felhatalmazás nem terjed ki arra, hogy az előfizetői adatokat akár egyedileg, akár összesített változatában a Szolgáltató harmadik személyek – a jelen tájékoztatóban nem nevesített adatkezelőket ide nem értve - rendelkezésére bocsájtása. Szolgáltató az előfizetői adatokat harmadik személyeknek üzletszerzés, kereskedelmi tevékenység, piackutatás, felmérés, vagy más a Szolgáltató hírközlési szolgáltatásához közvetlenül nem kapcsolható felhasználásra nem adja ki.

 4. Előfizető jogosult arra, hogy előfizetői adatai közül nevét, lakcímét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét nyilvános előfizetői névjegyzékben, tudakozó szolgáltatásban való közzététel érdekében közzé tegye, erre a Szolgáltatót felhatalmazza. E felhatalmazás az előfizetői szerződés megkötésekor adható ki és az előfizető által bármikor visszavonható.

 1. Az adatok védelme, hozzáférhetősége:

 1. A Szolgáltató a kezelt adatokat elsősorban elektronikus úton tárolja és kezeli. Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és adatbeviteli és adat előhívási helyei a székhelyén találhatók meg. Szolgáltató ugyanakkor a kezelt adatokat a MICROSOFT által szolgáltatott zárt, és erre fel nem hatalmazott személyek által el nem érhető un. felhő alapú tárhelyein tárolja. A tárhelyhez való hozzáférés a Szolgáltató részére kiadott kódok útján megvalósuló felhatalmazással érhetők el. A felhatalmazás megadott adatkörre és a Szolgáltató által az adott adatkör elérésére kijelölt jogosult személyére szól.

 2. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

 1. A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 2. A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 1. Az adatkezelésre és hozzáférésre felhatalmazott személyek:

 1. előfizetői szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése tekintetében a személyes és telefonos ügyfélszolgálati dolgozók, ügyfélszolgálati igazgató, adatvédelmi vezető - értékesítők

 2. az előfizetői szerződés teljesítése körében: ügyfélszolgálati dolgozók, műszaki dolgozók, ügyfélszolgálati, műszaki vezető, pénzügyi-könyvelési dolgozók adatvédelmi vezető – számla-előállító és postázó alvállalkozó,

 3. szerződésszegés jogkövetkezményei, követelés kezelés: ügyfélszolgálati dolgozók, jogász-ügyvéd, követeléskezelő, pénzügy-könyvelési dolgozók

 4. egyes kezelt adatok: értékesítők, ügyfélszolgálat és ügyfélszolgálati vezető

 1. Az adatokhoz való hozzáférésre jogosult személyek az 2012. évi I. Tv. alapján a munkaviszonyuk fennállásáig, illetőleg a munkaviszonyban nem álló jogi tanácsadó, ügyvéd az 2017. évi LXXVIII. tv. alapján titoktartási kötelezettséggel tartoznak.

 1. Adatok kezelésre átengedése, harmadik személy hozzáférése: 1. Az előfizetői adatokat a szolgáltató jogosult az adat- és titokvédelmi kötelezettség szavatolása mellett kezelésre átadni a következő esetekben a következő adatkezelőknek:

 1. Az előfizető nevét, lakcímét, kapcsolási számát és az előfizető összesített díjtartozását tartalmazó adatokat;

 2. a szolgáltatói díjkövetelés engedményezése esetén az engedményesnek;

 3. fizetési felszólítás és felmondás esetén a fizetési felszólítások és felmondási okiratok nyomdai sokszorosításával és postázásával megbízott szervezetnek;

 4. a telefonos ügyfélszolgálati és információs rendszer kiszervezett működtetésével megbízott call-center feladatokat ellátó szervezetnek.

 5. Az előfizető nevét, lakcímét, kapcsolási számát és az előfizető részére meghatározott díjkeret összegét tartalmazó adatokat az előfizetői forgalmi adatokat és díjkeret figyelését végző szoftveres rendszerbe való adatrögzítést, adatbevitelt végző szervezetnek.

 6. Az előfizető hozzájárulása alapján telefonkönyv, vagy tudakozó szolgáltatás érdekében megadott adatokat a telefonkönyv összeállítását végző és/vagy a tudakozó szolgáltatást nyújtó szervezetnek.

 1. Az itt nevesített adatkezelők nevét, címét és az általuk végzett adatkezelés fajtáját a szolgáltató a honlapján elérhetővé teszi.

 2. Az előfizető személyes adatai a hozzáférésre jogosultakon kívül harmadik személynek – ideértve a hatósági ellenőrzés esetét is – nem adhatók tovább. A jelen szabályzatban meghatározottakon kívül e körben személyes adatnak minősülnek a hibabejelentésekkel kapcsolatban felvett adatok, az előfizető által igényelt programcsomagok és kiegészítő, vagy többletszolgáltatásokra vonatkozó adatok, díjak, hátralékok összege is.

 3. A 2003. évi C. tv. 159/A § alapján Szolgáltató az irányadó törvényi rendelkezések szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében - megőrzi az elektronikus hírközlési szolgáltatás előfizető, illetve felhasználó általi igénybevételével kapcsolatos, az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a szolgáltató által előállított vagy kezelt alábbi adatokat:

  1. helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizető egyedi előfizetői szerződésben rögzített személyes adatai;

  2. helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az előfizető, felhasználó egyedi azonosításához szükséges - az előfizetői szerződésben rögzített, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az előfizetőhöz, felhasználóhoz rendelt - állandó műszaki-technikai azonosítók;

  3. helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont létesítési címe és típusa;

  4. helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban részt vevő előfizetők, felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja;

  5. helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, illetve ezek kombinációja igénybevételénél alkalmazott hívásátirányítás és hívástovábbítás esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói hívószámok;

  6. mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a szolgáltatás igénybevételekor használt, a kommunikációban részt vevő felek készülékazonosítója (IMEI), valamint mobil-előfizetői azonosítója (IMSI);

  7. mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó hálózat- és cellaazonosítója a közlés megkezdésekor, valamint az adott szolgáltatás nyújtásának időpontjában az adott cellaazonosítóhoz tartozó cella tényleges földrajzi helyének meghatározását lehetővé tevő adatok;

  8. internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a szándékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra vonatkozóan a d) pont szerinti adatok;

  9. internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a szolgáltatás előfizető vagy felhasználó általi igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám;

  10. internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám);

  11. előre fizetett anonim hívókártyás mobil rádiótelefon szolgáltatás esetében a szolgáltatás első igénybevételének dátuma és időpontja, valamint a cellaazonosító, amelyről az aktiválás megtörtént.

  12. Az a-k. pontok szerinti adatmegőrzési és adatszolgáltatási kötelezettség a sikertelen hívások során előállított vagy kezelt adatokra is kiterjed.

 4. Szolgáltató a 4. pontban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a 4. pont a)-c) pontja szerinti adatokat az előfizetői szerződés megszűnését követő, a d)-k) pontjaiban meghatározott adatokat azok keletkezését követő egy évig, az l. pont szerinti adatokat azok keletkezését követő fél évig köteles megőrizni.

 5. A Szolgáltató adatkezelésének címzettje lehet társszolgáltató a számhordozásra vonatkozó 2/2012. (I.24.) NMHH. rendelet alapján. Egyéb címzettnek a Szolgáltató előfizetői adatot nem ad át.

 6. Szolgáltató semmilyen előfizetői adatot nem hoz nyilvánosságra. Bármely előfizetői adat Szolgáltató érdekkörében történő nyilvánosságra kerülése adatvédelmi incidensnek tekintendő.

 7. Szolgáltató nem végez semmilyen adattovábbítást külföldre, sem az Európai Unió területére, sem azon kívüli területre.

 1. Adatkezelés megszüntetése, adattörlés módja

 1. Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésére irányuló eljárás során megszerzi és kezeli az igénybejelentő természetes személyes azonosító adatait, telefonszámát, elektronikus levélcímét és az előfizető lakcímét, az előfizetői hozzáférési pont, valamint az igénylő és a Szolgáltató közötti kapcsolattartás adatait. Ha az igénylő és Szolgáltató között az előfizetői szerződés nem jön létre a Szolgáltató a jogszabályok által rendelt, az igénybejelentési eljárás lezárásától számított elévülési idő lejártakor, Szolgáltató az igénylőtől beszerzett adat kezelését megszüntetiés az adatot anonimizálja, kivéve, ha az igénylő az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárult.

 2. Szolgáltató megszünteti azon előfizetői adat kezelését, amely adatra nézve a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési idő lejár, vagy amely adatra az előfizető a hozzájárulását visszavonta, az adat törlését kérte, vagy amely adat kezelése ellen az előfizető tiltakozott.

 3. Az adatkezelési idő lejártát a III. 2.2. és III. 3.2 pontok határozzák meg. Azon adatokra, amelyeknek kezelési időtartamára a jelen tájékoztató III.2.2 és III. 3.3. pontjai nem rendelkeznek az adatkezelési időtartam az előfizetői hozzájárulás megadásával kezdődik és az előfizetői hozzájárulás visszavonásával, az adat törlésére, agy az adatkezelésre irányuló tiltakozás kézhezvételétől való 30 napos időtartam lejártával zárul.

 4. Előfizető a III. 5-6-7-8. pontokban körülírt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, az adatkezelés ellen tiltakozhat, vagy az adat törlését kérheti. Ez esetben Szolgáltató az így felvett adatot az előfizető erre irányuló nyilatkozata kézhezvételét követő legföljebb 30 napon belül anonimizálja. Szolgáltató tájékoztatja előfizetőt, hogy a nyilvános előfizetői címlistákban közzétett előfizetői adatok törlése nem tartozik a felelősségi körébe, ezért ezen adatok törléséről nem tud gondoskodni. Szolgáltató a nyilvános előfizetői címlisták tekintetében az előfizetői hozzájárulás visszavonása esetén arról intézkedik, hogy a jövőben előállítandó és közzétételre kerülő címlistában az előfizető adatai ne szerepeljenek.

 5. Szolgálató azt az adatot, amelyet nem kezel, visszavonhatatlanul és helyreállíthatatlanul anonimizálja, a papíralapú adathordozót pedig megsemmisíti. A papíralapon létrejött egyedi előfizetői szerződés megsemmisítése ez esetben is csak az adatkezelési időtartamok lejárata után történik meg. Az adat anonimizálásáról Szolgáltató az előfizetőt külön kérés nélkül köteles tájékoztatni, ha az előfizető az adatkezelési hozzájárulást visszavonta, vagy az adat törlését kérte, avagy az adatkezelés ellen tiltakozott. Egyéb esetekben (az időtartam lejárata miatti, vagy okafogyottság miatti adattörlés) Szolgáltató az adat törléséről csak az előfizető kifejezett kérésére ad tájékoztatást. Az elektronikus adat anonimizálásáról az előfizet kérése esetén Szolgáltató erre vonatkozó nyilatkozat tételével és az adat anonimizálását igazoló log fájl bemutatásával ad tájékoztatást. Papíralapú adathordozó megsemmisítéséről a Szolgáltató az előfizető kérésére nyilatkozik.

 1. Adatvédelmi incidens és kezelése 1. Az adatvédelmi incidenst Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az előfizető adatvédelmi jogaira nézve.

 2. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az előfizetőre nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintett előfizetőt az adatvédelmi incidensről.

 3. A tájékoztatásban ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 4. Mellőzhető a tájékoztatás, ha Szolgáltató olyan megfelelő védelmi intézkedéseket hajtott végre, - például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; ha az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a magas adatvédelmi kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; avagy, ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 5. Az adatvédelmi incidens jellegéről, kezeléséről az előfizető az adatvédelmi tisztviselőtől kérhet külön tájékoztatást akkor is, ha a tájékoztatás a 2. pont szerint mellőzhető.

 1. Az előfizető adatvédelmi jogai

 1. Szolgáltató az adatvédelmi rendszeréről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelésmódjáról és időtartamáról elsősorban a jelen tájékoztató előfizetőnek való bemutatásával, az előfizető kérése esetén a jelen tájékoztató átadásával vagy megküldésével tájékoztatja az előfizetőt. Előfizető a Szolgáltató által kezelt saját adataiba bármikor betekintést kérhet. A betekintést írásban, vagy szóban az ügyfélszolgálaton kell bejelenteni.

 2. Az előfizető jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása – az előfizetői szerződés megszűnése következménye nélkül - nem terjedhet ki a jelen tájékoztató III.2. és III.3. pontjaiban felsorolt adatkörökre, valamint a 4. pont szerinti adatokra.

 3. Az előfizető jogosult arra, hogy kérésére Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a személyes adatokra már nincs szükség az előfizetői szerződés megkötése, teljesítése, vagy az abból folyó igények kezelése, igényérvényesítés érdekében,

  2. az előfizető visszavonja a III. 5-6-7-8 pontjai szerinti adatok kezeléséhez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más szerződéses, vagy jogszabályon alapuló jogalapja;

  3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy

  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 1. A 3. b., és c. pont szerinti esetekben sincs mód arra, hogy ha valamely adatot az előfizető papíralapú adathordozón rögzített egyedi előfizetői szerződésben adott meg és az előfizetői szerződésben megadott szükségképpen kezelendő előfizetői adatok kezelésének időtartama még nem járt le, a Szolgáltató a papíralapú adathordozón a törölni kért adat tekintetében módosításokat hajtson végre, vagy az adathordozót az előfizető adattörlési kérelmére megsemmisítse.

 2. Előfizető jogosult arra, hogy kérésére Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, előfizető jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Szolgáltató tájékoztatja előfizetőt, hogy a papíralapú adathordozón rögzített hibás adatok javítására, vagy hiányos adatok pótlására a papíralapú adathordozó módosításával visszamenőlegesen nincs mód. Ilyen esetekben Szolgáltató a hibás, vagy hiányos adat javítására, vagy pótlására külön nem intézkedik, csak az előfizető elektronikus formában tárolt adatának módosítására van lehetőség.

 3. Előfizető jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az előfizető vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az előfizető ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az előfizető igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az előfizető tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ilyen esetekben az adatot a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez lehet kezelni.

 1. Előfizető jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Szolgáltató akadályozná.

 2. Előfizető bármikor panaszt, kifogást emelhet Szolgálatónál a jelen tájékoztató III. 6. és III. 8. pont szerinti adatkezelése ellen, ha az adatkezelést a Szolgáltató a hozzájárulás visszavonása esetén is folytatja.

 3. Az előfizetőt megillető adatvédelmi jogosultságok (betekintés, törlés, helyesbítés, tiltakozás, kifogás, korlátozás joga), igények a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen szóban, vagy írásban jelenthetők be, kezdeményezhetők. Szolgáltató a személyes ügyfélszolgálat útján a bejelentéstől számított legföljebb 30 napon belül írásban válaszol, a tájékoztatást, választ, közlést, igazolást ezen határidőben tértivevényes levélében írásban küldi meg előfizetőnek, az előfizető által megadott postai címre. Szolgáltató a postai kézbesíts esetén nem felel azért, ha az adat harmadik személy részére is hozzáférhetővé válik, amennyiben a postai szolgáltatás szerint a postai címen helyettes átvevő veszi át a küldeményt.

 4. Az előfizetőt megillető adatvédelmi jogosultságok gyakorlása Szolgáltató irányában csak az előfizető személyes eljárásával lehetséges – kivéve, ha az adatvédelmi jogosultságok kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes személy adatait érintik, ez esetben a törvényes képviselőt Szolgáltató az adatvédelmi jogosultságok tekintetében nyilatkozattételre jogosultnak tekinti.

 1. Adatvédelmi tisztviselő

 1. Az adatvédelmi tisztviselő ellátja a következő feladatokat:

 1. tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére;

 2. ellenőrzi az adatvédelmi jogszabályoknak, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is

 3. kapcsolatot tart az érintettekkel adatvédelmi incidens esetén, valamint minden olyan ügyben, amely az adatkezeléssel érintett személy jogainak gyakorlásával függ össze (tájékoztatások, értesítések, hozzájárulások, korlátozások kezelése, panaszkezelés, tiltakozások kezelése)

 4. együttműködik a felügyeleti hatósággal; és

 5. az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

 1. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.

 2. Az adatvédelmi felelős előfizetőkkel kapcsolatos eljárási és válaszadási határideje az előfizető felszólamlásától, bejelentésétől számított legföljebb 30 nap.

 3. A ViDaNet Zrt. adatvédelmi tisztviselője:

Cégnév: Közinformatika Közigazgatási Informatikai Szolgáltató
Központ Nonprofit Kft.

Név: Löfflinger Attila

Cím: 1043 Budapest, Csányi L. utca 34.

E-mail cím: lofflinger.attila@kozinformatika.hu

Telefonszám: +36 1 610 9383/104 1. Adatkezelésre felhatalmazó, azt előíró jogszabályok


 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 2. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

 3. 2003. évi C. tv, 129. § 157-158. § 160-161. §

 4. 1995. évi CXXV. tv. a nemzetbiztonsági szolgálatokról

 5. 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről,

 6. 2/2015. (III.30.) NMHH. rendelet

 7. 13/2011, (XII.27.) NMHH. rendelet

 8. 2/2012 (I.24.) NMHH rendelet

 1. Felügyeleti hatóságnév

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím:

1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

URL

http://naih.hu

 1. Fogalom meghatározások:1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

6. „adatkezelő”: a ViDaNet Zrt

7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében, megbízásából személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Jelen belső címkéjű dokumentum a Vidanet Zrt tulajdona, engedély nélküli közzététele, másolása, terjesztése vagy használata tilos és jogi következményekkel jár.


A vidanet.hu úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ, melyek személyes azonosításra nem alkalmasak, ugyanakkor bizonyos szolgáltatások biztosításához szükségesek. A weboldal további böngészésével hozzájárul a sütik használatához. Részletekért kattintson!

mindenrendben